foto_knoeien-in-de-zandbak.jpg

Leerplicht en verlof

Leerplichtige leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven, dat staat in de Leerplichtwet. Uw kind is leerplichtig als het ouder dan 5 jaar is.

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u daar toestemming voor vragen.

Gewichtige omstandigheden

Onder ‘ gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Ook voor wettelijke verplichtingen die niet buiten de schooluren kunnen worden vervuld, mag de directeur verlof geven. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • een verhuizing van het gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur).

Vakantie

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de aard van het beroep van (een van) de ouders. Op deze bepaling kunt u alleen een beroep doen wanneer de specifieke aard van uw beroep het simpelweg onmogelijk maakt om tijdens één van de schoolvakanties ten minste twee weken aaneengesloten per schooljaar op vakantie te gaan. Als u in de zomer twee weken op vakantie kunt, dan mag de directeur u dus voor een tweede vakantie geen toestemming geven.

Uw aanvraag moet schriftelijk en tijdig worden ingediend.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplicht -ambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

U kunt het formulier voor buitengewoon verlof uitprinten en bij Jos indienen.