foto_zandbak_schoentje.jpg

Extra zorg

Soms heeft een kind op een bepaald leergebied (tijdelijk) extra hulp nodig. Vaak zal de leerkracht dat zelf herkennen en oplossen. Soms is extra inzet of deskundigheid nodig. Zo nodig wordt voor uw kind een handelingsplan opgesteld. De ouders worden altijd in kennis gesteld van de inhoud van het handelingsplan.
Hieronder benoemen we een aantal mogelijkheden van extra zorg die wij als school bieden.

Interne begeleiding

De interne begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met een (tijdelijk) leerprobleem. Zij adviseert en ondersteunt de leerkracht. Bovendien coördineert de IB-er alle regelingen die er op school zijn, voor kinderen met een leerprobleem. Zo organiseert zij bijvoorbeeld trainingen voor de leerkrachten en is zij contactpersoon van de school voor andere deskundigen. De IB-er van Noorderlicht is juf Monique.
De interne begeleider staat niet alleen. Zij heeft overleg in het zorgteam en kan in contact treden met verschillende instanties, bijvoorbeeld Expertisecentrum Passage.
Passage is een centrum van deskundigen. Zij geven advies en trainingen aan de school, maar tevens aan individuele kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website http://www.swvpassage.nl/.
Ouders en kinderen van onze school kunnen ook een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk. Deze contacten verlopen ook via de Ib-er.

Schakelbouw

De schakelbouw is er voor leerlingen met een achterstand in taal. Gedurende één schooljaar krijgt het kind intensief extra taalaanbod. De school ontvangt hier een bescheiden subsidie voor. De groepsleerkracht van de groepen 1-2 signaleert en draagt de kinderen voor bij de logopediste voor een screening. Vooraf worden ouders ingelicht en om instemming gevraagd. De logopediste geeft ouders informatie tijdens de daarvoor bestemde bijeenkomsten. De schakelbouw wordt apart betaald door de overheid (ministerie van OCW).
De schakelspecialist is juf Femke. Voor meer informatie over de schakelbouw kunt u terecht op de website: www.schakel-klassen.nl.

NT2

NT2 is voor kinderen die de Nederlandse taal niet als eerste taal aangeleerd hebben. De leerkracht kan in dat geval Carin Hanraets raadplegen. Zij is een specialist op het gebied van NT2. Ze werkt vanuit bureau “Passage” (een expertisecentrum) nauw samen met de school. Op verzoek van de leerkracht komt Carin een aantal keren in de klas kijken. Daarna maakt zij een plan van aanpak.

Dyslexie

Bij dyslexie (moeite met automatische letter- of woordherkenning) gebruiken wij op onze school het “protocol dyslexie” dat in Nederland op alle basisscholen wordt toegepast.

Job en Jessie club

De Job en Jessie club en Tim en flapoor is een sociale vaardigheidstraining, bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale vaardigheden. Deze kinderen vallen op door hun teruggetrokken of juist agressief gedrag. Ze worden gepest, maken moeilijk contact met andere kinderen of zijn weinig weerbaar. In een sociale vaardigheidstraining worden verschillende sociale vaardigheden geoefend. In een klein groepje komen diverse vaardigheden aan de orde, zoals luisteren naar een ander, gevoelens herkennen en reageren op moeilijke sociale situaties, zoals omgaan met kritiek en reageren op plagen en pesten. Met behulp van rollenspelen en huiswerkopdrachten wordt er aan gewerkt om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Ieder half jaar inventariseren we op school of we voldoende deelnemers hebben om deze lessen aan te bieden aan de leerlingen. Er wordt aan de ouders een kleine vergoeding gevraagd voor deze training die buiten lestijden wordt aangeboden. De training wordt gegeven door leerkrachten die hiervoor een scholing hebben gevolgd.

KIES

Het schoolproject KIES is gericht op kinderen in echtscheidingssituaties. Leerkracht en ouders bekijken samen of een kind deelneemt aan dit project. Tijdens schooltijd doen de kinderen mee aan kringgesprekken en activiteiten waarbij zij ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar tot steun kunnen zijn. Veel kinderen hebben baat bij de hulp omdat ze zich veelal verlaten voelen en gebukt gaan onder schuldgevoelens. De kinderen worden gevolgd tijdens het kringgesprek en activiteiten door de trainers van KIES. (KIES wordt georganiseerd vanuit ‘’Passage’’). Meer informatie kunt u vragen aan de groepsleerkracht.